Adatvédelem

Bevezetés

A Print and Cut Kft. c.g.: 14-09-317049 székhely: 8697 Öreglak, Park utca 4., a továbbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett printandcut.hu (a továbbiakban: Oldal) tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmát.

Az Adatkezelő jogosult e Nyilatkozatot bármikor, indokolás nélkül módosítani, amelyről a Felhasználókat külön tájékoztatja.

A módosított nyilatkozatban foglaltakat a Felhasználó a tájékoztatást követően megadott kifejezett hozzájárulásával, az adatkezelést lényeges módon nem érintő módosítás esetén pedig az Oldal nyújtotta szolgáltatások következő igénybevételekor fogadja el.

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján történik.

A Felhasználó a hozzájárulást a regisztráció végrehajtásakor adja meg.

Adatkezelő neve, elérhetősége:

 • Név: Print and Cut Kft.
 • Székhely: 8697 Öreglak, Park utca 4.
 • Cégjegyzékszám: 14-09-317049
 • Telefon: +36 1 999 6123
 • E-mail: print@printandcut.hu

A Kezelt adatok köre:

Az Oldalon történő regisztrálás során az alábbi adatok kerül(het)nek tárolásra.

A Felhasználó:

 • felhasználói neve,
 • e-mail címe,
 • jelszava,
 • önkéntesen megadott egyéb személyes adatai [lakcím, születési dátum, nem, elérhetőségi adatok (ICQ, MSN, AIM, YIM, honlap), a regisztráció időpontja, hozzászólások száma, utolsó belépés időpontja.

Az Oldal technikai működés miatt, annak megtekintésekor – mind a regisztrált és mind a nem regisztrált Felhasználók esetében – a Felhasználók számítógépeinek egyes paraméterei, úgy mind IP cím, használt operációs rendszer, böngésző program, konkrét látogatás körülményei (látogatás ideje, hossza; megtekintett oldalak, tartalmak; stb.) automatikusan rögzítésre kerülnek, a szerver log fájljaiban.

A rendszer ezen adatokból automatikusan statisztikai összegzést, kimutatást alkot, ugyanakkor az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére, az Oldal fejlesztésére használja.

Az Oldal megtekintésekor (betöltésekor) automatikusan kisméretű (adat)fájlok kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén (továbbiakban: cookie), amelyekről a Felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k, melyek minden egyes látogatáskor eljutnak az Oldalhoz, annak egyes eleminek megfelelő működéséhez szükségesek.

A Felhasználó a cookie-kal kapcsolatos minden további felhasználást meggátolhat, internetes böngészőjének megfelelő beállítása révén.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés részben a Print and Cut Kft. hírlevelén keresztül az ügyfelekkel történő kapcsolattartást, részben statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó látogatói adatainak (IP cím) kezelése a honlapra érkezéssel, a név, e-mail cím, jelszó és egyéb önkéntesen megadott személyes adatok kezelése a regisztrálással kezdődik, aminek alkalmával a regisztráló elfogadja (többek között) e Nyilatkozatot.

A tárolásra kerülő adatokat a Felhasználók felhasználói fiókjukba belépve módosíthatják, illetve részben törölhetik.

Az adatok törlésére az adatkezelés céljának elérése után, illetve a Felhasználó kérésére, a törlési igény beérkezésétől számított, legkésőbb 10 napon belül kerül sor.

Hírlevél

Adatkezelő a regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést, reklámot, termékek, szolgáltatások bemutatását, hasznos információkat, tippeket tartalmazó leveleket (hírlevél) csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

Amennyiben a Felhasználó a megfelelő négyzet bejelölésével kéri a Print and Cut Kft. termékeit reklámozó hírlevelek küldését, úgy egyetért azzal, hogy a megadott személyes adatait (megszólítás, vezetéknév, utónév, lakcím (irányítószám, helység) születési dátum, e-mail cím) a Print and Cut Kft. ezen célból tárolja és feldolgozza.

A személyes adatok a regisztrált vásárló kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén törlésre kerülnek. A megadott hozzájárulását egy személyazonosságot igazoló dokumentum bemutatásával, egy a Print and Cut Kft. címére küldött levélben (jelszó „adatvédelem”) vagy az alábbi címre küldött print@printandcut.hu e-mail útján visszavonhatja.

Ugyanígy visszavonhatja a kattintással megadott hozzájárulását a Print and Cut Kft. termékeket és szolgáltatásokat reklámozó hírlevél kiküldéséhez, bármikor, ha a hírlevélben megjelenő „hírlevél lemondása” linkre kattint.

Az adatokhoz való hozzáférés, azok továbbítása és biztonsága

Az Adatkezelő valamennyi kezelt adathoz hozzáfér. A fentieken túl bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt, amely tájékoztatásnak – jogszabályi kötelezés alapján – köteles eleget tenni.

Egyéb esetekben csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor személyes adatainak harmadik fél részére továbbítására.

Más személy személyes adatainak kezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata és felelőssége.

Adatfeldolgozás

Az Oldal használata során kezelt adatokat az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján egyrészt az adatfeldolgozó szerverén adatbázisban, másrészt az Adatfeldolgozó szerver log fájljaiban tárolja.

Adatfeldolgozó neve, elérhetősége:

 • Név: DM CREATIVE INNOVATION Kft.
 • Székhely: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 4. ép.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-977108
 • Telefon: +36 1 445 0540
 • E-mail: info@dmcreative.hu

Felvilágosításhoz, tiltakozáshoz való jog és a felelősség kizárás

Felhasználó az adatkezelés időtartama alatt személyes adatainak kezeléséről bármikor tájékoztatást, adatainak helyesbítését, törlését, zárolását kérheti, valamint tiltakozással élhet az adatkezeléssel szemben az Adatkezelő által megadott elérhetőségen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül köteles az érintett erre irányuló kérelmére írásban válaszolni.

E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a postázással kapcsolatos költségeket megtérítteti. Az Infotv. alapján az Adatkezelő – az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából – 5 évig adattovábbítási nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza az általuk kezelt személyes adatok:

 • továbbításának időpontját,
 • továbbításának jogalapját és címzettjét,
 • továbbítással érintett körének meghatározását.

Adatkezelő az Oldal nyújtotta szolgáltatások igénybevételének – Felhasználó kérése alapján történt – megszűnésekor automatikusan megszünteti a Felhasználó személyes adatainak kezelését. E kezelés megszüntetése az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartás vezetési kötelezettségét nem érinti, így a Felhasználó személyes adatai a fenti célból és ideig zárolásra kerülnek.

A fenti esetkörön túl az Adatkezelő törli a személyes adatokat, ha kezelésük jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Adatkezelő a személyes adatokban végrehajtott helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt az Adatkezelő megvizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót írásban értesíti.

A tiltakozás indokoltsága esetén az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, továbbá erről mindazokat értesíti, akik részére az érintett személyes adatokat korábban továbbította.

A megadott személyes adatok valótlanságából adódóan a Felhasználót ért károkért az Adatkezelőt semmilyen felelősség sem terheli.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő intézkedései miatt jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 1 391-1400
 • Fax: +36 1 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: http://naih.hu

Felhasználó a jogainak érvényesítése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el.

A peres eljárást – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, a Felhasználó tiltakozási jogának figyelembe vételére kötelezi.